ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. A Tájékoztató célja és hatálya  

 

 1. Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a  Pero – Safe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Búzakalász u. 26.; Cégjegyzékszám: 08-09-017547; adószám: 14621176-2-08; képviseli: Peredi Sára ügyvezető; nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék cégbírósága mint cégbíróság) a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.
 2. A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

 

2. Irányadó jogszabályok   

 

 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)  
 2. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)  
 3. 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)  
 4. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);  
 5. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).
 6. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)  

 

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

 

3.  Az adatkezelő adatai 

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére: 


Név: Pero –Safe Kft. 

Székhely: 9028 Győr, Búzakalász u. 26.

Képv.: Peredi Sára 

Cégjegyzékszám: 08-09-017547 

Adószám: 14621176-2-08 

Nyilvántartó bíróság: Győri Cégbíróság 

Telefonszám: +36 96 416 096, +36 30 520 1899 

Email cím: perosafe@perosafe.hu


4. Adatvédelmi tisztviselő

 

Társaságunk adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz, tekintettel arra, hogy Társaságunk webshop tevékenysége egyelőre, az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését nem teszi szükségessé.  

 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 9027 Győr, Kőrisfa u. 13. címre vagy elektronikusan az perosafe@perosafe.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 8 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre. 

 

A tájékoztatást a Társaság annak érdekében teszi közzé, hogy a személyes adatkezelések érintettjeit, azaz a weboldalon böngésző látogatókat, a weboldalon és a Társaság által elérhetővé tett szolgáltatások igénybe vevőit tájékoztassa a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettség körébe eső információkról, így a társaság által történő:

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://www.perosafe.hu 

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

A felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a weboldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes. 

A weboldal használatának és az egyes szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a felhasználó elfogadja. A weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételével, a felhasználói fiók létrehozása során a felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük ne használja a weboldalt.

A weboldal harmadik személyek által üzemeltett weboldalra, és/vagy ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmazhatnak, mely szolgáltatások használata során előfordulhat, hogy a felhasználó személyes adatait harmadik személy adatkezelő részére adja meg. Ezen adatkezelések kívül esnek a társaság (ADATKEZELŐ) általi adatkezelés körén, ezért a Társaság nem vállal felelősséget, arra a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Mindezen esetek miatt FIGYELMESEN OLVASSA el a vonatkozó általános szerződési feltételeket, illetve a harmadik személy adatkezelőre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatást mielőtt bármely szolgáltatást megrendelné, vagy személyes adatait harmadik személy részére megadná.


5. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megértéséhez 

1.

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;


 1. érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat a Társaság kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel arra, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, a Társaság valamennyi olyan esetben, amikor ilyen érintetteknek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását.


 1. érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.


 1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.


 1. 5.      adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyikre teljesül: 

 

a.)    GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulását adta, személyes adatainak egy    vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

b.)    GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c.)    GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

d.)   GDPR. 6 cikk (1) bekezdés d.) pont az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e.)    GDPR 6.cikk (1) bekezdés e) pont: az adatkezelés a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának a keretében végzett feladat

f.)     az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyerek. (Mindig érdekmérlegelés szükséges)

 

Az adatkezelő célját e jogalapokra hivatkozással kell meghatározni.

 

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a Társaság, de bizonyos folyamatokban, ahol ez külön megjelölésre kerül, a Társaságon kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. A Társaság adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során átadnak a Társaság részére, feltöltenek a Weboldalra, valamint amely adatokat a Társaság gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.


 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.


 1. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;


 1. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.


10.  profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;


11.  álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

 

12.  nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

 

13.  adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

 

14.  genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

 

15.  biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

 

16.  egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 


 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

Az adatkezelő felelős a következő elveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”):

A személyes adatok

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelés jogszerűsége  

Az adatkezelő a felhasználók személyes adatait a következő esetekben kezeli

a)      a felhasználó előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten,

b)      egyes esetekben a felhasználó adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,

c)      a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk, működtetése, fejlesztése és biztonsága.Adatfeldolgozók 

Az adatkezelő az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:


 

NÉV

 

CÍM

 

TEVÉKENYSÉG

Ebond Kft.

Szeged

IT szolgáltatás

Ebond Kft.

Szeged

tárhely szolgáltatás

Pero-Safe Kft. munkavállalói

9027 Győr, Kőrisfa u. 13.

könyvviteli, adóügyi szolg.

Pero-Safe Kft. munkavállalói

9027 Győr, Kőrisfa u. 13.

adatbázis karbantartás és feldolgozás,

Pero-Safe Kft. munkavállalói

9027 Győr, Kőrisfa u. 13.

számlázás

Pero-Safe Kft. munkavállalói

9027 Győr, Kőrisfa u. 13.

adminisztratív tevékenység  

 

Szolgáltató szerverét a telephelyén, szervertermében tárolja. A szerverekhez hozzáféréssel kizárólag a Szolgáltató, annak alkalmazottja vagy megbízott rendszergazdája rendelkezik. Szolgáltató biztosítja nevezettek titoktartási kötelezettségének meglétét. A szerveren tárolt adatokhoz a fenti cégeknek nincs hozzáférési jogosultsága. 

                         

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. 


Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.


 1. 6.     A felhasználók személyes adatai kezelésének esetei, célja, a kezelt személyes adatok köre, jogalapja, adatok tárolásának időtartalma

 

Tevékenység          megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Nyilvántartási szám

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok


Társaságunk jogos érdeke


GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont: társaságunk jogos érdeke

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja érintett hozzájárulása

felugró ablak hogy hozzájárul-e a felhasználó a sütikhöz

IP cím, cookiek (sütik) Lásd. lentebb bővebben a sütikről

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

A Felhasználó a weboldal böngészése előtt hozzájárulását adja a sütik használatához.


böngésző bezárásra
böngésző bezárása


böngésző bezárása


böngésző bezárása
böngésző bezárása


Regisztráció, kapcsolattartás

 

Cél: szolgáltatás működtetése és nyújtása, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése,
kapcsolattartás az ügyfelekkel
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

 

 

 

 

GDPR. 6. cikk 1. bekezdés a. pont) érintett hozzájárulása

a regisztrációhoz és az azt követően a szolgáltatások eléréshez kötelezően megadandó:

- Felhasználónév

- Vezetéknév

- Keresztnév

- Telefonszám

- Email cím

-számlázási cím

- szállítási cím

-jelszó

 regisztráció törléséig


hozzájárulás visszavonásáig


regisztrációval vagy anélkül történő online vásárlás

(természetes és jogi személyekkel)

 

Cél: jogviszony létrehozása, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése,
számla kiállítása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont:  adatkezelő vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése


a szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján.


 

szerződés megkötése során a kezelt adatok:

jogi személy esetén

cégnév;

székhely;

adószám;

kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám, vagy/és email cím)

 

természetes személy esetén:

 

teljes név

lakcím:

adószám:

telefonszám:

email cím:

kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám vagy/és email cím)

 


jogi személyek esetén:


cégnév;

székhely;

adószám;

cégjegyzékszám;


természetes személyek esetén:


vezeték,- és keresztnév;

lakcím;

adószám


Az adatkezelés időtartama a számviteli törvény előírásához igazodva 8 év.

A Számvitelről szóló törvény szerint a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles Társaságunk megőrizni.

Az adatkezelés időtartama az egyedi szerződésekben rögzített kapcsolattartói adatok esetén szerződés megszűnésétől számított 8 év.Üzenetküldő rendszer használata

(a társaság a felhasználói fiókkal rendelkező regisztrált, ügyfelek részére a szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódóan, a webáruház igénybevételéhez kapcsolódóan a Felhasználókkal való kommunikációra, illetve a vásárlás visszaigazolására üzenetküldő rendszert biztosít

Cél: felhasználókkal való kommunikáció biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b. pont

 


Bármely írásbeli üzenet, fénykép, vagy bármely csatolmány.

Az adatkezelés időtartama az üzenetküldő rendszeren feladott üzenetre vonatkozóan az üzenet feladásátó számított 30 nap.Marketing célú adatkezelések

Hírlevél szolgáltatás

(A Társaság annak érdekében, hogy a feliratkozott Felhasználók érdeklődési körébe eső reklám-üzeneteket kapjanak, a feliratkozott Felhasználók Weboldalon tett aktivitása alapján rögzíti a Felhasználó érdeklődési körét és ennek megfelelő reklámüzeneteket küld a részére.) 

Nem tartoznak ide a szolgáltatások igénybevétele során küldött rendszerüzenetek, amelyek a felhasználók érdekében szükségesek.

Cél: a Társaság weboldalán elérhető szolgáltatásai, márkája, valamint kifejezetten elektronikus úton közölt reklámok Felhasználók részére történő eljuttatása, a szerződött partnerek szolgáltatásai, termékei népszerűsítése érdekében


név, email cím

e-mail cím

A Felhasználó a Társaság megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, (vagy a weblapon elhelyezett leiratkozom a hírlevélről történő fülre kattintással is) amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A Felhasználó ezen tiltakozását a Társaság által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében a Társaság a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

Ügyfélszolgálat adatkezelése, panaszkezelés

A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, szükséges lépések meghatározása. 


a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok;
b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja;
c) panasz, megkeresés részletes leírása;
d) Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
e) a Felhasználó számára megküldött válaszlevél;
f) Felhasználó telefonszáma;

g.) jegyzőkönyvet felvelő személy és fogyasztó aláírása; szóbeli bejelentés esetén: egyedi azonosítószám

 

Hatósági adatszolgáltatás

Cél:

A Társaság a személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek a Társasághoz, a megkereső részére történő közlésével teljesítse. 


Az adatkezelés jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekének biztosítása


GDPR. 6. cikk 1. bekezdés c. pont

GDPR. 6. cikk ’. bekezdés f. pont

mindazon személyes adatok, melyeket a megkereső büntetőeljárásban részes hatóság illetve bíróság kikér az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

a társaság a hatósági adatszolgáltatás anyagát jogos érdek jogalapján megőrzi az adatszolgáltatást követő 5 évig.Kérdések az adatkezeléssel kapcsolatban  

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a felhasználó az „Adatkezelő”-nél feltüntetet e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást. A választ késedelem nélkül, 8 napon belül megküldjük a felhasználó által megadott elérhetőségre.


A sütik és kezelésük 


A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a felhasználó számítógépére úgy, hogy azokat a falhasználó internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már a felhasználótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik felhasználó előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk a felhasználó első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Szolgáltató az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja a felhasználót és kéri a hozzájárulását. A hozzájárulás megadása önkéntes.

A Szolgáltató nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Szolgáltató azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblap esetleg nem az elvárt módon működik.


Alkalmazott sütik

 

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer sütik


nem igényel

a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

honlap működésének biztosítása

böngésző session vége

nyomkövető süti


igényel

személyre szabáshoz

Ön beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése


….. nap

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)
nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik…. perc

 

 1. 7.     Felhívások a Felhasználók részére

7.1.    16. éven aluliak

 

A Társaság Weboldalon elérhető szolgáltatásait kizárólag 16. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek részére nyújtja.

Amennyiben a Társaság valamely adatkezelési tevékenysége 16. éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, a Társaság beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

4.2. Más adatait megadó személyek

A Weboldal használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg a Szolgáltatások használata során.

4.3. Pontosság 

Amennyiben a Társaság által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a csalás-megelőzésre és ellenőrzésre vonatkozó adatkezelést, illetve a Társaság részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles a Társaság részére a fenti elérhetőségen a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy a Társaság által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

4.4. Adatok megismerésére jogosultak köre 

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Társaság közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat a Társaságnál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

4.5. Nyilvánosságra hozott személyes adatok

A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók a Társaság rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket a Társaság gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.


 1. 8.     Adattovábbítások

A Pero – Safe Kft. – továbbiakban Adatkezelő - a munkavállalók, egyéb szerződéses partnerek (továbbiakban Érintettek) fenti személyes adatait bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó kifejezett hozzájárulásának birtokában kezelhet.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az érintett azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, azonban jogosultak az alábbi adatfeldolgozóknak átadni azokat az adatkezelő és az adatfeldolgozó által kötött adatfeldolgozói szerződésben rögzített adatkezelői utasítások betartása mellett.

ADATFELDOLGOZÓK:

 1. Szerződéses partnerek, akiknek bevonásával teljesíti az adatkezelő a feladatait (alvállalkozók, könyvelő ha külsős cég végzi pl.)

Név:

Cím:

Elérhetőség:


 1. Szoftver javítását és fejlesztését végző szervezetek (akkor is ha a személyes adatokhoz közvetlenül nem férnek hozzá, vagy azokat nem is ismerik meg, annak csak a lehetősége áll fenn)

Név:

Cím:

Elérhetőség:


 1. 3.      Adatok gyűjtésével, tárolásával foglalkozik (pl. tárhelyszolgáltató egy honlap számára) 
 2. 4.      üzemi orvos (alkalmassági vizsga stb.)

Neve:

Címe:

Elérhetősége:

 

 1. 5.      Kamerarendszerrel kapcsolatos feladatokat végző személy, vagy cég (vagyonőr)

(pl. belső kamerarendszert üzemeltető cég, őrzést végző cég pl. Patent)

Név/Cégnév:

Cím, Székhely:

Elérhetőség:

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:

 


Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.


 1. 9.     Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

A Társaság a Felhasználók részére a kötelező tájékoztatásokat, valamint az érintetti jogok alapján szükséges válaszokat tömör, átlátható és közérthető formában nyújtja.

A Társaság az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Társasághoz történő beérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén a Társaság a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Társaság az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül a Társaság tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.

9.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog


A Felhasználó a Társaság megadott elérhetőségén keresztül, levélben vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaságnál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Társaságtól információt kérjen az adatkezelés alábbi körülményeire vonatkozóan:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Társaság az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Felhasználó részére.

9.2. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó a Társaság meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy email-ben kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja felhasználói nevét, vagy egyéb, nyilvántartott személyes adatát.

9.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó a Társaság által létrehozott és üzemeltetett https://perosafe.hu/ oldalán egyszerűen és könnyen kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül törölje felhasználói fiókját.

A Felhasználó ezen kívül, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, jogosult arra, hogy a Társaságtól kérje személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság kezelte;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatait az Társaság jogellenesen kezelte;

e) a személyes adatait a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Társaság lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására megadott elérhetőségein keresztül írásban vagy emailben.

Ha a Társaság a Felhasználó személyes adatait jelen Szabályzat szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli  úgy a Társaság tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó a Társaság a megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy a Társaság az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

9.5. Az adathordozhatósághoz való jog


A Felhasználó a Társaság megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti a Társaságtól a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

9.6. A tiltakozáshoz való jog


A Felhasználó a Társaság megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Társaság nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

Amennyiben a Társaság a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Társaság részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

9.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Társaságnak elküldenie a megadott elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Társaság a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő az alábbi linken tekintheti meg:


http://birosag.hu/torvenyszekek10. Adatbiztonsági intézkedések 

 

A Társaság a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Így például informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ a Társaság rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők.

Az integritást biztosító intézkedések:


A Weboldal üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat professzionális adatközpontban tároljuk.

Rendelkezésre állást és ellenálló képességet szolgáló intézkedések:
Rendszereink fizikailag elkülönült, védett adatközpontban tároljuk. A felhasználói adatokat georedundens adatbázisokban tároljuk.

 

A felhasználó kötelezettségei, a hozzájárulás visszavonása 

A személyes adatokat a felhasználó önkéntesen bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, a regisztráció, a vásárlás illetve a kapcsolattartása során, azok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért a felhasználó felelős.  

Amennyiben a felhasználó más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. A felhatalmazás meglétéért a felhasználó felelős.

A felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

-          a regisztráció törlésével,

-          az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

-          a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – a Szolgáltató 30 napos határidővel vállalja, azonban a Szolgáltató egyes jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet (Pl. Számviteli tv. 169. § , Fogyasztóvédelmi tv. 17/A §)

 

 

Hírlevél, Direkt marketing 

A Szolgáltató a weboldalon elérhető szolgáltatásai, termékei népszerűsítése érdekében a felhasználók részére, akik ehhez előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adták, e-mailen (közvetlen üzletszerzési célú) elektronikus hirdetéseket küld.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulás az „Adatkezelő”-nél feltüntetet e-mail, illetve postacímen bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá a weblapon történő fülre (leiratkozás a hírlevélről) kattintással, szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. Ennek következtében a Társaság a továbbiakban nem küld a Felhasználónak hírlevelet/reklámcélú levelet. 

Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig a Szolgáltató a hírlevélküldési szolgáltatását fenntartja.

A weboldalon történt regisztráció törlését NEM TEKINTJÜK a hozzájárulás visszavonásának, a hírlevél és direkt marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulást külön vissza kell vonni. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás vis

Íratkozzon fel hírlevelünkre!